eUsługi z Zeto Lublin

Jesteśmy partnerem firmy Softres. Systemy dziedzinowe „Sprawny Urząd” to wszechstronne, modułowe rozwiązanie do zarządzania urzędem. Kluczową wartością sytemu jest wygoda użytkowników końcowych oraz bezpośrednia współpraca poszczególnych modułów, co eliminuje potrzebę programów pośredniczących. Systemy z łatwością można integrować z systemem klasy EZD oraz innymi systemami wykorzystywanymi w danej jednostce.

Systemy dziedzinowe:

System finansowo – księgowy (FKB) – jest aplikacją przeznaczoną do kompleksowej obsługi wydziałów finansowo -budżetowych instytucji szeroko rozumianego sektora publicznego. Dzięki elastycznemu interfejsowi program pozwala na dostosowanie funkcjonalności do potrzeb i wymogów wynikających ze specyfiki działania jednostki. Charakterystyczne cechy systemu to prosty i intuicyjny sposób obsługi, szeroki zakres przetwarzanych informacji, ujednolicona konwencja prezentacji danych, konfigurowalność. Te i inne zalety sprawiają iż system jest wykorzystywany jako narzędzie księgowe w ponad 300-stu jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

System kadrowy – to aplikacja przeznaczona do gromadzenia dokumentacji osobowej pracowników. pozwala na definiowanie wielu płatników składek, a w ich obrębie wielu miejsc pracy z dowolną strukturą organizacyjną i dowolną ilością kalendarzy. Jedną z wielu opcji jest elektroniczna aktówka, w której umieszczone sa wszystkie dokumenty dotyczące pracownika.  W ten sposób mamy dostępne dane dotyczące wybranej osoby bez sięgania do tradycyjnej szafy z aktami. Przejrzystość interfejsu oraz intuicyjna praca z programem czynią tę aplikację prostą w obsłudze. Szeroka gama wydruków i zestawień w pełni wspiera pracę kadrowca.

System płacowy – Program realizuje zadania związane z obsługą kartoteki wynagrodzeń pracowników: wypłat z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, wypłat radnych, sołtysów oraz inne czynności wykonywane przez jednostkę. System umożliwia wydruki list płac, pasków dla pracowników, zestawień, list zbiorowych, przelewów, zaświadczeń, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, zastępczych asygnat zasiłkowych, deklaracji PIT. Program automatycznie nalicza wynagrodzenie związane z przerwami w pracy lub w przypadku dodatkowego wynagrodzenia rocznego (,,trzynastka”).

Pakiet systemów podatkowych –  (POD) 

 • System ewidencji podatkowo księgowej – Program przeznaczony do obsługi referatu podatkowego w zakresie rozliczania i windykacji należności podatkowych. Ściśle współpracuje z modułem naliczającym wymiar podatków. Rozbudowana funkcjonalność programu pozwala na kompleksową obsługę podatnika w zakresie rozliczenia konta osobowego.
 • Ewidencja zwrotu podatku akcyzowego – Aplikacja pozwalająca na prowadzenie szczegółowej ewidencji wniosków i wydanych decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Program dzięki zastosowanym rozwiązaniom umożliwia użytkownikowi prowadzenie pełnej obsługi petenta- od rejestracji wniosku, poprzez przeliczenie, wydanie i wydruk decyzji, po przygotowanie list wypłat.
 • System ewidencji podatkowej – System wspomagający referaty podatkowe w zakresie realizacji zadań wynikających z ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, ordynacji podatkowej oraz stosownych aktów wykonawczych. Aplikacja ta przeznaczona jest do kompleksowej obsługi referatów podatkowych zarówno w małych gminach jak i miastach. System umożliwia ewidencję kart podatników z uwzględnieniem podziału na pozycje rejestrowe, działki, grunty, nieruchomości.

System Obsługi Kasy – jest programem mającym za zadanie kompleksowe prowadzenia kasy urzędu. System w szerokim zakresie wykorzystuje możliwości środowiska Windows (przejrzyste wydruki graficzne, czytelna forma prezentacji, rozbudowane metody selekcji danych, przyjazny interfejs itp.)

Funkcjonalność systemu:

 • przyjmowanie wpłat i wypłat na wybrane raporty kasowe,
 • wydawanie dokumentów KP, KW, PO, BD itp.,
 • dwukierunkowa współpraca z pozostałymi systemami rozliczającymi dochody budżetowe,
 • generowanie raportów kasowych oraz okresowych zestawień z możliwością ich dowolnego filtrowania,
 • obsługa kodów kreskowych umieszczanych na wydrukach z systemów rozliczających dochody budżetowe (np. nakazy płatnicze w systemie podatkowym),
 • identyfikacja płatnika za pomocą czytnika kodów kreskowych,
 • współpraca zarówno z tradycyjnymi drukarkami igłowymi jak i drukarkami atramentowymi czy laserowymi,
 • możliwość samodzielnego tworzenia i modyfikowania wzorów wydruków za pomocą wbudowanego edytora tekstu,
 • integracja z innymi modułami wchodzącymi w skład pakietu „Sprawny Urząd” (księgowość podatkowa, system FK)

Ewidencja Środków Trwałych i Przedmiotów w Użytkowaniu” (EST) przeznaczony jest w głównej mierze dla instytucji budżetowych dysponujących majątkiem i prowadzących pełną analizę jego składników. Aplikacja pozwala na szczegółową rejestrację, ewidencjonowanie posiadanego majątku w postaci: środków trwałych , wartości niematerialno– prawnych oraz przedmiotów w użytkowaniu (małowartościowe składniki majątku). Dzięki przejrzystemu menu można sprawnie wprowadzać nowe informacje, a rozbudowany panel filtru pozwala na szybkie wybranie danych z interesującego zakresu.

Aplikacja mobilna przeznaczona dla użytkownika końcowego – mieszkańca gminy lub osoby przebywającej czasowo na jej terenie., podzielona na strefę ogólnodostępną oraz strefę dostępną dla użytkownika zidentyfikowanego. W strefie ogólnodostępnej znajdują się aktualności, ciekawe miejsca, zabytki, galerie, powiadomienia o wydarzeniach oraz ogólnodostępne komunikaty. Natomiast strefa dostępna po zalogowaniu zawiera dane wybranej osoby pochodzące bezpośrednio z systemów informatycznych urzędu. Aplikacja umożliwia prezentację załączników (dokumentów z systemów dziedzinowych) z wykorzystaniem formatu PDF oraz utrzymuje spersonalizowane powiadomienia bezpośrednio z systemów dziedzinowych. Powiadomienia są wysyłane do konkretnych użytkowników zarejestrowanych w systemie.

System Ewidencji i Rozliczania Opłat za Wywóz Śmieci” (SUODP) wspomaga realizację zadań urzędu wynikających z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom pozwala na kompleksową obsługę zagadnień związanych z ewidencją, naliczaniem oraz pobieraniem opłat za odbiór odpadów komunalnych. System składa się z części naliczająco- ewidencyjnej oraz z modułu rozliczającego należności.

Program Zintegrowany System Planowania Budżetu jest środowiskiem umożliwiającym kompleksowe projektowanie i zarządzanie budżetem oraz związaną z nim dokumentacją dla danej jednostki samorządowej w danym roku rozliczeniowym.  Aplikacja umożliwia między innymi:

 • Pracę programu w różnych trybach: projektowania i zmiany budżetu.
 • Projektowanie i zarządzanie planem budżetowym,
 • Obsługa dokumentów planistycznych, uchwał i zarządzeń,
 • Obsługa dokumentów finansowych, w tym umów i zleceń związanych z realizacją zadań planu budżetowego,
 • Bezpośrednią komunikację z systemem finansowo-księgowym,
 • Przesyłanie (z jednostek podrzędnych), a także odbieranie i weryfikację (przez jednostkę nadrzędną) wniosków,
 • Generowanie raportów w wybranych formatach z możliwością dowolnego ich filtrowania i personalizacji, a także sposobem podsumowań danych,
 • Integracja z innymi modułami wchodzącymi w skład pakietu „Sprawny Urząd”,
 • Zarządzanie profilami użytkowników mających dostęp do programu w konkretnych jednostkach organizacyjnych przez organ nadrzędny.
 • Nadawanie przez organ nadrzędny uprawnień każdemu z użytowników dla konkretnych działań,
 • Import/eksport sprawozdań w standardzie systemu Bestia.

System E- Należności – to internetowy serwis pakietu „Sprawny Urząd” umożliwiający petentom przeglądanie stanu rozliczeń z urzędem i dokonywanie za jego pośrednictwem wpłat na poszczególne zobowiązania. Za pomocą tego portalu interesant może zapoznać się z danymi będącymi podstawą naliczenia należności. Dane pobierane są bezpośrednio z modułów pakietu „Sprawny Urząd”, co zapewnia ich aktualność oraz ogranicza nakład pracy związany z ich udostępnianiem. W przypadku decyzji podatkowych (podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości,  podatek od środków transportu, opłata za gospodarowanie odpadami) można pobrać ich kopie w postaci pliku PDF oraz przeglądać historię zobowiązań z lat ubiegłych. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonywania wpłat na poczet wyżej wymienionych opłat. Wystarczy zaznaczyć raty, za które chcemy zapłacić i wybrać odpowiedni bank z listy. Logowanie do serwisu jest możliwe w dwojaki sposób, tj. za pomocą loginu i hasła bądź za pomocą  platformy ePUAP, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo dostępu do danych i zapewnia identyfikację osób logujących się do serwisu. Profil Zaufany można założyć tradycyjnie – udając się do punktu potwierdzenia tożsamości, bądź za pośrednictwem bankowości internetowej – logując się na swoje konto w banku i wypełniając krótki formularz.

Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych to zaawansowane narzędzie przeznaczone do zarządzania informacjami dotyczącymi zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach. Program został stworzony w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Główne Funkcje Programu:

 1. Zarządzanie Adresami Posesji: Program umożliwia pobieranie danych adresów posesji ze śmieci. Jeśli na posesji istnieją zbiorniki, informacje o nich są automatycznie zaczytywane do systemu.
 2. Ewidencja Zbiorników: Możliwość definiowania rodzajów zbiorników i przypisywania im informacji, takich jak: pojemność, typ, lokalizacja, oraz daty umów na opróżnianie.
 3. Kontrole i Wywozy: Dla każdego zbiornika zarejestrowanego w systemie, można przypisywać wywozy (wraz z datą wywozu oraz ilością wywiezionego odpadu) i kontrole (w oknie kontroli można zapisać datę kontroli, Ustalenia oraz uwagi, zapisujemy również osoby przeprowadzające kontrolę i dane kontrolowanego zbiornika, właściciela oraz dane posesji na której się znajduje ). Historia tych działań jest zapisywana w systemie.
 4. Filtrowanie Posesji: Program umożliwia filtrowanie posesji na podstawie: gminy i obrębu opłat, danych kontrahenta – właściciela zbiornika, rodzaju zbiornika, posiadanej umowy, firmy wywożącej śmieci, daty zawarcia umowy, obecności wywozów, i kontroli.
 5. Wydruki: Możliwość generowania wydruków rejestru zbiorników według posesji bądź rodzaju zbiornika dla wyfiltrowanych posesji, co ułatwia prowadzenie raportów i ewidencji.
 6. Rejestr Kontroli: Rejestracja przeprowadzonych kontroli zbiorników wraz z historią przeprowadzonych czynności.
 7. Rejestr Zbiorników: Pełny rejestr zbiorników zawierający informacje o ich właścicielach, lokalizacji, rodzaju, pojemności i innych szczegółach.
 8. Zewnętrzne Pliki: Możliwość zaczytywania zewnętrznych plików do danej posesji, umożliwiając przechowywanie skanów i innych dokumentów związanych z posesją i zbiornikami znajdującymi się na jej terenie.
 9. Obszar Aglomeracji: Określanie, czy dana posesja znajduje się w obszarze aglomeracji, co jest istotne dla sprawozdań i analiz.
 10. Przypisywanie Zużycia Wody: Wprowadzanie podstawowych danych ewidencyjnych, takich jak okres i ilość zużytej wody, co umożliwia monitorowanie zużycia na posesji.

Elektroniczna Informacja Kadrowo Płacowa (eIKP) jest aplikacją skierowaną głównie do pracowników danego urzędu lub innego miejsca pracy. Osoby te z poziomu serwisu mają możliwość uzyskania kompleksowych personalnych informacji związanych ze swoim zatrudnieniem i nie tylko. Aplikacja daje możliwość wglądu w dane takie jak:

 • Obecne i wcześniejsze umowy o pracę,
 • Odbyte badania lekarskie,
 • Przeprowadzone szkolenia stanowiskowe,
 • Przeprowadzone szkolenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Otrzymywane wynagrodzenie zasadnicze,
 • Długość przebytego stażu pracy,
 • Informacje o dostępnych i wykorzystanych dniach urlopowych,
 • Uzyskane wykształcenie,
 • Zobowiązania i pożyczki,
 • Inne dokumenty elektroniczne, w tym PIT’y.

Serwis ponadto umożliwia składanie wniosków urlopowych, szkoleniowych oraz związanych z wyjazdami służbowymi.

tło

Umów się na prezentację
z konsultantem

Katarzyna Wawer

Specjalista ds. Wdrożeń Systemów Dziedzinowych

  Wybrani klienci:

  Gmina Jastków

  Gmina Kurów

  Urząd Gminy Biszcza

  Urząd Miasta Biłgoraj

  Miasto Bełżyce

  Miasto Lubartów

  Gmina Miączyn

  Gmina Wierzbica

  Gmina Mełgiew

  Skip to content