Pełne wsparcie w ochronie danych osobowych dla jednostek publicznych i firm.

Jesteśmy wiodącą firmą świadczącą usługi związane z RODO, które pozwalają naszym klientom efektywne i zgodne z przepisami zarządzanie danymi osobowymi. Nasza oferta obejmuje różnorodne usługi, w tym zlecanie inspektora ochrony danych, przeprowadzanie audytów, prowadzenie szkoleń oraz tworzenie niezbędnej dokumentacji.

Profesjonalne wsparcie w zarządzaniu danymi osobowymi – zagwarantuj zgodność z przepisami RODO w Twojej jednostce.

W naszej ofercie znajdziecie: Inspektora Ochrony Danych, Audyt Ochrony Danych Osobowych, Audyt bezpieczeństwa Informacji, Audyt KRI, Szkolenia z zakresu ochrony danych. W ramach naszych usług przygotowujemy także niezbędną dokumentację związana z RODO, taką jak polityki, procedury, klauzule informacyjne czy umowy powierzenia danych. Nasze dokumenty są starannie opracowane zgodnie z wymogami prawnymi oraz najlepszymi praktykami branżowymi a doświadczony zespół specjalistów zapewnia pełne wsparcie w monitorowaniu i zarządzaniu danymi osobowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najważniejsze wartości płynące ze współpracy z ZETO

Zgodność z przepisami i normami

regularne audyty i szkolenia pomagają organizacji utrzymać zgodność z obowiązującymi przepisami oraz normami branżowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Minimalizacja ryzyka prawno-finansowego

dbałość o zgodność z przepisami RODO oraz regularne audyty pomagają organizacji unikać kar finansowych i sankcji prawnych wynikających z naruszeń przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Zwiększenie świadomości pracowników

organizowanie szkoleń na temat RODO umożliwia pracownikom lepsze zrozumienie zasad ochrony danych osobowych oraz ich roli w tym procesie, co przyczynia się do większej świadomości i odpowiedzialności w zakresie przetwarzania danych.

Poprawa efektywności działań

audyty pozwalają identyfikować obszary do poprawy w zakresie przestrzegania zasad RODO oraz wdrażać skuteczne rozwiązania, co przekłada się na poprawę efektywności działań organizacji

Zapobieganie incydentom bezpieczeństwa danych

regularne audyty pozwalają identyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach danych oraz szybko reagować na ewentualne zagrożenia, co przyczynia się do zapobiegania incydentom bezpieczeństwa danych.

tło

Umów się na prezentację
z konsultantem

  Wybrani klienci:

  Urząd Miejski Siedliszcze

  Urząd Miejski w Annopolu

  Centrum Kultury w Lublinie

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Parczewie

  Urząd Gminy Wojciechów

  Referencje

  Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zgodnie z warunkami zamówienia. Firma gwarantuje wysoka jakość usług popartą wysokim poziomem przygotowania merytorycznego oraz doświadczeniem pracowników oddelegowanych do realizacji zamówienia.

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedliszczu

  Polecamy Spółkę ZETO Lublin jako profesjonalny podmiot świadczący usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz kompleksowej usługi w zakresie ochrony danych osobowych.

  Wójt Gminy Wojciechów

  W ramach obowiązków IOD jest odpowiedzialna za opracowanie i aktualizację dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Wdrożona dokumentacja została dostosowana do potrzeb Filharmonii z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności.

  Dyrektor Filharmonii H. Wieniawskiego w Lublinie

  Inspektor Ochrony Danych przeprowadza konsultacje dla pracowników i systematycznie współpracuje z teatrem w zakresie doradztwa odnośnie ochrony danych.

  Dyrektor Naczelny Teatru im. J. Osterwy

  Uważamy, iż ZETO Lublin jest wiarygodnym i godnym polecenia partnerem.

  Wójt Gminy Kamień

  FAQ - najczęściej zadawane pytania

  Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych – outsourcing

  W ramach usługi gwarantujemy zapewnienie wykwalifikowanej osoby do pełnienia funkcji IOD oraz zapewniamy wsparcie zespołu specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych;

  W ramach realizacji umowy do zadań IOD należy:

  • Informowanie Administratora i jego pracowników o obowiązkach spoczywających na nich w związku z przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz doradztwo w tym obszarze;
  • monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • wsparcie we współpracy z organem nadzorczym;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą zgodnie z art. 38 ust. 4 Rozporządzenia;
  • opracowanie i aktualizacja dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych zgodnej z Rozporządzeniem, w szczególności obejmującej politykę przetwarzania danych osobowych, oraz inne procedury prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych;
  • opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • opracowanie klauzul informacyjnych, zgód, oświadczeń w zakresie ochrony danych osobowych;

  Audyt w obszarze ochrony danych osobowych obejmuje weryfikacje następujących zagadnień:

  • Analizę wdrożonej dokumentacji dot. przetwarzania danych osobowych oraz ocenę stopnia zgodności przyjętych procedur z wymaganiami określonymi w RODO;
  • Analizę prowadzonych ewidencji i rejestrów w tym rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania;
  • Analizę procesów pozyskiwania danych osobowych (umowy, zgody, klauzule informacyjne etc.);
  • Weryfikację zadań wykonywanych przez Inspektora Ochrony Danych (IOD);
  • Badanie poziomu wiedzy i znajomości przez pracowników obowiązujących w organizacji zasad i procedur dot. prawidłowego zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych (badanie ankietowe);
  • Analizę wzorów umów dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • Weryfikację wykonywania analizy ryzyka;
  • Analizę treści umieszczanych na stronie internetowej, BIP, portalach społecznościowych.

  Czynności audytowe kończą się sporządzeniem raportu. Dokument obejmuje opis zastanego stanu faktycznego oraz rekomendacje i zalecenia dotyczące proceduralnych i technicznych sposobów zabezpieczania danych osobowych.

  Zadania audytowe realizowane są w kluczowych obszarach funkcjonowania organizacji – obszarze IT oraz obszarze ochrony danych osobowych.

  Audyt w obszarze IT, obejmuje analizę następujących zagadnień:

  • Dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa informacji;
  • Zabezpieczenia fizyczne i środowiskowe;
  • Urządzenia brzegowe;
  • Topologia i konfiguracja sieci lokalnej;
  • Parametry techniczne urządzeń w tym centralnych urządzeń gromadzenia danych (serwery, macierze);
  • Zarządzanie uprawnieniami;
  • Bezpieczeństwo oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego;
  • Zasilanie awaryjne;
  • System kopii zapasowych;
  • Ochrona przed kodem złośliwym i kodem mobilnym;
  • Monitoring sprzętu, systemów operacyjnych i oprogramowania;
  • Ciągłość działania;
  • Praca zdalna;
  • Postępowanie z nośnikami danych;
  • Zarządzanie incydentami;
  • Umowy z dostawcami usług przechowywania danych.
  • Obszar zgodności przetwarzania danych osobowych.

  Audyt w obszarze ochrony danych osobowych obejmuje weryfikacje następujących zagadnień:

  • Analizę wdrożonej dokumentacji dot. przetwarzania danych osobowych oraz ocenę stopnia zgodności przyjętych procedur z wymaganiami określonymi w RODO;
  • Analizę prowadzonych ewidencji i rejestrów w tym rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania;
  • Analizę procesów pozyskiwania danych osobowych (umowy, zgody, klauzule informacyjne etc.);
  • Weryfikację zadań wykonywanych przez Inspektora Ochrony Danych (IOD);
  • Badanie poziomu wiedzy i znajomości przez pracowników obowiązujących w organizacji zasad i procedur dot. prawidłowego zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych (badanie ankietowe);
  • Analizę wzorów umów dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • Weryfikację wykonywania analizy ryzyka;
  • Analizę treści umieszczanych na stronie internetowej, BIP, portalach społecznościowych.

  Czynności audytowe kończą się sporządzeniem raportu. Dokument obejmuje opis zastanego stanu faktycznego oraz rekomendacje i zalecenia dotyczące proceduralnych i technicznych sposobów zabezpieczania danych osobowych wraz z oceną stopnia przygotowania organizacji do stosowania przepisów RODO.

  Audyt KRI obejmuje swoim zakresem wymagania dotyczące zabezpieczeń określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (KRI).

  W ramach czynności audytowych analizie zostaną poddane:

  • Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
  • Zabezpieczenia fizyczne i środowiskowe;
  • Urządzenia brzegowe;
  • Topologia i konfiguracja sieci lokalnej;
  • Parametry techniczne urządzeń w tym centralnych urządzeń gromadzenia danych (serwery, macierze);
  • Zarządzanie uprawnieniami;
  • Bezpieczeństwo oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego;
  • Zasilanie awaryjne;
  • System kopii zapasowych;
  • Ochrona przed kodem złośliwym i kodem mobilnym;
  • Monitoring sprzętu, systemów operacyjnych i oprogramowania;
  • Ciągłość działania;
  • Praca zdalna;
  • Postępowanie z nośnikami danych;
  • Zarządzanie incydentami;
  • Usługi elektroniczne stosowane w jednostce;
  • Umowy z dostawcami usług przechowywania danych.

  Czynności audytowe zakończone są sporządzeniem raportu końcowego.

  Oferujemy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenia prowadzone są przez osoby posiadające praktyczną wiedzę w tym zakresie, które na co dzień pełnią funkcję Inspektora Ochrony Danych.

  Skip to content